Підприємство -> Інформація для акціонерів -> Повідомлення - про проведення річних загальних зборів 03.03.2017

УкраїнськийРусскийEnglish
 Підприємство -> Інформація для акціонерів -> Повідомлення
про проведення річних загальних зборів 03.03.2017

До уваги акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«КИЇВСЬКА ПОЛІГРАФІЧНА ФАБРИКА «ЗОРЯ»!

Повідомляємо, що річні Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Київська поліграфічна фабрика «Зоря» (далі – Товариство), розпочнуться 12 квітня 2017 року об 11-00 за місцезнаходженням Товариства: м. Київ, вул. Лугова, 1-А, в приміщенні актового залу. Реєстрація акціонерів буде проводитись 12 квітня 2017 року в тому ж приміщенні з 9-00 до 10-50. Перелік акціонерів, які мають право участі у загальних зборах буде складено станом на 24 годину 06 квітня 2017 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування (проект поряду денного Загальних зборів акціонерів):

1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства. Проект рішення: Обрати Лічильну комісію у складі: Оханова Алла Вікторівна, Знак Ірина Миколаївна, Кисіль Ольга Валеріївна.

2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства. Проект рішення: Обрати Головою Загальних зборів Мазуренка Олексія Анатолійовича, Секретарем Загальних зборів – Михальченко Оксану Миколаївну.

3. Затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства. Проект рішення: Затвердити запропонований Регламент роботи Загальних зборів акціонерів Товариства.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2016 рік. Проект рішення: Діяльність Правління Товариства у 2016 році визнати задовільною, звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік затвердити.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Проект рішення: Діяльність Наглядової Ради у 2016 році визнати задовільною. Затвердити звіт Наглядової Ради про результати діяльності за 2016 рік.

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік. Проект рішення: Діяльність Ревізійної комісії у 2016 році визнати задовільною. Затвердити звіт Ревізійної комісії щодо висновків перевірки фінансово господарської діяльності ПАТ «Київська поліграфічна фабрика «Зоря» та Правління Товариства за 2016 рік.

7. Про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік. Проект рішення: Річний звіт та баланс Товариства за 2016 рік затвердити.

8. Про розподіл прибутку за підсумками діяльності Товариства у 2016 році. Проект рішення: Прибуток, отриманий за результатами господарської діяльності Товариства у 2016 році використати для розвитку Товариства.

9. Про затвердження значних правочинів. Проект рішення: Затвердити значні правочини, вчинені Товариством в період з 13.04.2016 по 12.04.2017 р.р.

10. Про попереднє схвалення значних правочинів. Проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів з купівлі-продажу, поставки рухомого або нерухомого майна, кредиту (займу), іпотеки, (застави), страхування, оренди майна та лізингу сукупною вартістю 200 000 000 (двісті мільйонів) гривень, які будуть вчинені Товариством протягом року з дати проведення цих Загальних зборів. Уповноважити Голову Правління Товариства на укладення (підписання) значних правочинів від імені Товариства. Установити, що правочини з купівлі-продажу, іпотеки (застави) нерухомого майна, погоджуються з наглядовою радою Товариства.

11. Про припинення повноважень наглядової ради Товариства. Проект рішення: Припинити повноваження чинного складу наглядової ради Товариства та перейти до кумулятивного голосування щодо нового особового складу наглядової ради Товариства.

12. Про обрання наглядової ради Товариства. (Кумулятивне голосування).

13. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що
укладатимуться з членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання
особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради. Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами наглядової ради та контракту з головою наглядової ради Товариства. Встановити, що члени наглядової ради здійснюють свою діяльність на безоплатній основі, окрім голови наглядової ради, умови оплати праці якого визначено контрактом. Уповноважити голову правління Товариства на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів та контракту, а також змін до них.

Ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, проводиться з 01 березня 2017 року по 12 квітня 2017 року, у робочі дні, з 10-00 до 18-00, за місцезнаходженням Товариства: м. Київ, вул. Лугова, 1-а, корп. Е, каб.218, відповідальна особа: заступник начальника юридичного відділу Товариства Мазуренко Олексій Анатолійович. Проекти рішень щодо кожного з питань включених до проекту порядку денного розміщені на веб-сайті Товариства за адресою: http://www.kpf-zorya.com.ua.

Для участі у Загальних зборах акціонерів при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів – довіреність на право участі у зборах, оформлену згідно з чинним законодавством України, та документ, що посвідчує особу. Телефони для довідок (044) 206-65-04.

Наглядова рада ПАТ «Київська поліграфічна фабрика «Зоря»

 

 
© 2005 ВАТ "Київська поліграфічна фабрика «Зоря». Developed by Deep Vision