Підприємство -> Інформація для акціонерів -> Повідомлення - про проведення річних загальних зборів 30.03.2022

УкраїнськийРусскийEnglish
 Підприємство -> Інформація для акціонерів -> Повідомлення
про проведення річних загальних зборів 30.03.2022

 

До уваги акціонерів

 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКА ПОЛІГРАФІЧНА ФАБРИКА «ЗОРЯ»!

 

 

 

Повідомляємо, що річні загальні збори акціонерів ПрАТ «Київська поліграфічна фабрика «Зоря» (далі – Товариство) відбудуться 30 березня 2022 року об 11-00 за місцезнаходженням Товариства: м. Київ, вул. Лугова, 1-А, в приміщенні залу корпусу «Ж». Реєстрація акціонерів буде проводитись 30 березня 2022 року в тому ж приміщенні з 9-50 до 10-55. Перелік акціонерів, які мають право участі у загальних зборах буде складено станом на 24 годину 24 березня 2022 року.

 

 

 

Перелік питань, що виносяться на голосування (проект поряду денного Загальних зборів акціонерів):

 

1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства та припинення їх повноважень. Проект рішення: Обрати Лічильну комісію у складі: Зубрицька Наталія Анатоліївна, Маніскевич Божена Євгенівна, Кисіль Ольга Валеріївна. Повноваження лічильної комісії вважати припиненими після виконання покладених на неї обов’язків.

 

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів товариства. Проект рішення: Обрати головою загальних зборів Саленка Володимира Юрійовича, секретарем загальних зборів – Михальченко Оксану Миколаївну.

 

3. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства. Проект рішення: Затвердити запропонований регламент роботи загальних зборів акціонерів Товариства: основна доповідь – до 20 хвилин; співдоповідь – до 15 хвилин; виступи в дебатах – до 5 хвилин; відповіді на запитання – до 3 хвилин. Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування, отриманих при реєстрації. Голосування з питання порядку денного щодо обрання членів ревізійної комісії та голови правління відбувається шляхом кумулятивного голосування.

 

4. Розгляд звіту правління Товариства за 2021 рік та затвердження заходів та рішень за результатами його розгляду. Проект рішення: Затвердити звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік. Діяльність правління у 2021 році визнати задовільною.

 

5. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2021 рік та затвердження заходів та рішень за результатами його розгляду. Проект рішення: Затвердити звіт наглядової ради за 2021 рік. Діяльність наглядової ради у 2021 році визнати задовільною.

 

6. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії Товариства за 2021 рік та затвердження рішень за результатами його розгляду. Проект рішення: Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії за 2021 рік.

 

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік. Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства.

 

8. Розподіл прибутку і збитків за підсумками діяльності Товариства у 2021 році. Проект рішення: Не здійснювати розподіл прибутку у зв’язку з його відсутністю за підсумками діяльності Товариства у 2021 році.

 

9.  Припинення повноважень голови та членів наглядової ради Товариства. Проект рішення: Припинити повноваження голови та членів наглядової ради Товариства.

 

10. Обрання членів наглядової ради Товариства. (Кумулятивне голосування).

 

11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради Товариства. Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради Товариства. Встановити, що члени наглядової ради здійснюють свою діяльність на безоплатній основі, окрім голови наглядової ради, умови оплати праці якого визначено контрактом. Уповноважити голову правління Товариства на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів та контракту, а також змін до них.

 

11.  Про зміну місцезнаходження Товариства (зміна поштового індексу). Проект рішення: Змінити місцезнаходження Товариства з адреси: вул. Лугова, 1-А, м. Київ, 04074 на адресу: вул. Лугова, 1-А, м. Київ, 04082.

 

12. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Проект рішення: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

 

13. Внесення змін до Положення про виконавчий орган шляхом викладення його у новій редакції. Проект рішення: Внести зміни до Положення про виконавчий орган шляхом викладення його у новій редакції.

 

14. Затвердження значних правочинів. Проект рішення: Затвердити значні правочини, що вчинені Товариством протягом року.

 

15. Про попереднє схвалення значних правочинів. Проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів з купівлі-продажу, поставки рухомого або нерухомого майна, кредиту (займу), іпотеки, застави, страхування, оренди майна та лізингу, отримання банківської гарантії сукупною вартістю 200 000 000 (двісті мільйонів) гривень, які будуть вчинені Товариством протягом року з дати проведення цих Загальних зборів. Уповноважити голову правління Товариства на укладення (підписання) значних правочинів від імені Товариства. Установити, що значний правочин, сума якого перевищує 50 000 000 (п’ятдесят мільйонів гривень), а також правочини з купівлі-продажу, іпотеки, застави нерухомого майна, погоджуються з наглядовою радою Товариства.

 

Проекти рішень щодо кожного з питань включених до проекту порядку денного розміщені на веб-сайті Товариства за адресою: http://www.kpf-zorya.com.ua.

 

Ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, проводиться до дня скликання загальних зборів (до 29 березня 2022 року включно), у робочі дні, з 10-00 до 17-00, за місцезнаходженням Товариства: м. Київ, вул. Лугова, 1-а, корп. Е, каб. 218, відповідальна особа: голова правління Товариства Шевчук Костянтин Анатолійович.

 

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

 

Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань.

 

Пропозиції щодо порядку денного загальних зборів вносяться за місцезнаходженням Товариства.

 

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

 

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

 

Для участі у загальних зборах акціонерів при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів – довіреність на право участі у зборах, оформлену згідно з чинним законодавством, та документ, що посвідчує особу.

 

Відповідно до до абз. 2 п. 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України» від 06.07.2012 року № 5178-VI у разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

 

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства.

 

Повідомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

 

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

 

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

 

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

 

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства.

 

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

 

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, а саме на 07.02.2022 року, загальна кількість акцій складає 48 195 штук простих акцій, з них кількість голосуючих акцій становить 44 698 штук.

 

Телефони для довідок (044) 206-65-04.

 

 

 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ 
фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)*

 

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

36280

30470

Основні засоби (за залишковою вартістю)

8559

9040

Запаси

5427

4245

Сумарна дебіторська заборгованість

18002

14222

Гроші та їх еквіваленти

2200

1537

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

6907

10201

Власний капітал

7012

10306

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

12

12

Довгострокові зобов’язання і забезпечення

-

-

Поточні зобов’язання і забезпечення

29268

20163

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

-3294

-267

Середньорічна кількість акцій (шт.)

48195

48195

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

-68.34960

-5.53999

 

 

 

Наглядова рада

2022.pdf 10.02.2022 09:02

2022.pdf.rar 10.02.2022 09:15 
 
 

 
© 2005 ВАТ "Київська поліграфічна фабрика «Зоря». Developed by Deep Vision