Підприємство -> Інформація для акціонерів -> Повідомлення - про проведення річних загальних зборів 23.04.2024 дистанційно

УкраїнськийРусскийEnglish
 Підприємство -> Інформація для акціонерів -> Повідомлення
про проведення річних загальних зборів 23.04.2024 дистанційно

 

До уваги акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКА ПОЛІГРАФІЧНА ФАБРИКА «ЗОРЯ»

(код 02470684; 04074, м. Київ. вул. Лугова, 1-А)

Повідомляємо, що річні загальні збори акціонерів ПрАТ «Київська поліграфічна фабрика «Зоря» (далі – Товариство) відбудуться 23 квітня 2024 року дистанційно.

23 квітня 2024 року (18:00) - дата завершення голосування на Загальних зборах, що будуть проведені у відповідності до вимог Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236.

Бюлетені для голосування на Загальних зборах надсилаються до депозитарної установи та приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування (23 квітня 2024 року).

Перелік акціонерів, які мають право участі у загальних зборах буде складено станом на 18 квітня 2024 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування (проєкт поряду денного Загальних зборів акціонерів):

1. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішень за результатами розгляду такого звіту.

Проєкт рішення: Затвердити звіт наглядової ради за 2023 рік. Діяльність наглядової ради у 2023 році визнати задовільною.

2. Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік.

Проєкт рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік.

3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та розподіл прибутку товариства.

Проєкт рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік. Прибуток, отриманий за результатами господарської діяльності Товариства у 2023 році, використати для розвитку Товариства на поточні потреби.

4. Затвердження значних правочинів.

Проєкт рішення: Затвердити значні правочини, що вчинені Товариством протягом року.

5. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проєкт рішення: Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів з купівлі-продажу, поставки рухомого або нерухомого майна, кредиту, позики, іпотеки, застави, страхування, оренди майна та лізингу, отримання банківської гарантії граничною сукупною вартістю 200 000 000 (двісті мільйонів) гривень, які будуть вчинені Товариством протягом року з дати прийняття цього рішення. Уповноважити директора Товариства на укладення (підписання) значних правочинів від імені Товариства. Установити, що значний правочин, сума якого перевищує 50 000 000 (п’ятдесят мільйонів гривень), а також правочини з купівлі-продажу, іпотеки, застави нерухомого майна, погоджуються з наглядовою радою Товариства.

Проекти рішень щодо кожного з питань включених до проекту порядку денного розміщені на власному веб-сайті Товариства (http://kpf-zorya.com.ua) за адресою: http://kpf-zorya.com.ua/site/page3060.html.

Розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті відбудеться не пізніше 12 квітня 2024 року за посиланням: http://kpf-zorya.com.ua/site/page3064.html.

Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.

Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проєкту порядку денного та порядку денного, шляхом направлення документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти на адресу, зазначену в повідомленні про проведення Загальних зборів.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та направлений на адресу електронної пошти: info@kpf-zorya.com.ua.

У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Товариство до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проєкту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти: info@kpf-zorya.com.ua із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів є директор Товариства Костянтин ШЕВЧУК (044) 206 65 01 (дод. 129).

Не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів акціонери мають право вносити письмові пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів - письмові пропозиції щодо кандидатів до складу органів акціонерного товариства.

Пропозиція до проєкту порядку денного Загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проєкту порядку денного та/або нові проєкти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів акціонерного товариства. Пропозиція до проєкту порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) на адресу електронної пошти: info@kpf-zorya.com.ua.

Кожен акціонер - власник акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції акціонерного товариства.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування - бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства).

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на Загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

У випадку направлення бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління об'єктами державної власності чи об'єктами комунальної власності.

Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного Загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання на щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на Загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Якщо для участі в Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Видача довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах, повідомивши про це товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто. Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Голосування на Загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті відповідного бюлетеня для голосування. Голосування на Загальних зборах завершується о 18 годині 23 квітня 2024 року. Акціонер (його представник) має право направити бюлетень для голосування до дати проведення Загальних зборів. Акціонер (його представник) в період проведення голосування може направити депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

Кількість голосів в бюлетені для голосування зазначається акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою.

Бюлетень для голосування на Загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Взяти до уваги, що згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 лютого 2023 року № 154 бюлетені для голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів можуть подаватися як шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера чи його представника, так і шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, а саме на 06.03.2024 року, загальна кількість акцій складає 48 195 штук простих акцій, з них кількість голосуючих акцій становить 44 698 штук.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складено станом на 18 квітня 2024 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах становить 167 осіб, кількість голосуючий акцій: 44 698 шт. Кількість привілейованих акцій - немає.

 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)*

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

29981

29341

Основні засоби (за залишковою вартістю)

7920

8356

Запаси

5477

7040

Сумарна дебіторська заборгованість

12033

8882

Гроші та їх еквіваленти

3072

3111

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

9408

8318

Власний капітал

9513

8423

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

12

12

Довгострокові зобов’язання і забезпечення

-

-

Поточні зобов’язання і забезпечення

20468

20918

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

1090

1411

Середньорічна кількість акцій (шт.)

48195

48195

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

22.63720302

29.2769

Наглядова рада

 
© 2005 ВАТ "Київська поліграфічна фабрика «Зоря». Developed by Deep Vision