Підприємство -> Інформація для акціонерів -> Повідомлення - про проведення річних загальних зборів 31.03.2021

УкраїнськийРусскийEnglish
 Підприємство -> Інформація для акціонерів -> Повідомлення
про проведення річних загальних зборів 31.03.2021

До уваги акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКА ПОЛІГРАФІЧНА ФАБРИКА «ЗОРЯ»!

Повідомляємо, що річні загальні збори акціонерів ПрАТ «Київська поліграфічна фабрика «Зоря» (далі – Товариство) відбудуться 31 березня 2021 року об 11-00 за місцезнаходженням Товариства: м. Київ, вул. Лугова, 1-А, в приміщенні залу корпусу «Ж». Реєстрація акціонерів буде проводитись 31 березня 2021 року в тому ж приміщенні з 9-50 до 10-55. Перелік акціонерів, які мають право участі у загальних зборах буде складено станом на 24 годину 25 березня 2021 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування (проект поряду денного Загальних зборів акціонерів):

1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства та припинення їх повноважень. Проект рішення: Обрати Лічильну комісію у складі: Зубрицька Наталія Анатоліївна, Мальчик Наталія Олегівна, Кисіль Ольга Валеріївна. Повноваження лічильної комісії вважати припиненими після виконання покладених на неї обов’язків.

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів товариства. Проект рішення: Обрати головою загальних зборів Саленка Володимира Юрійовича, секретарем загальних зборів – Михальченко Оксану Миколаївну.

3. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства. Проект рішення: Затвердити запропонований регламент роботи загальних зборів акціонерів Товариства: основна доповідь – до 20 хвилин; співдоповідь – до 15 хвилин; виступи в дебатах – до 5 хвилин; відповіді на запитання – до 3 хвилин. Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування, отриманих при реєстрації. Голосування з питання порядку денного щодо обрання членів ревізійної комісії та голови правління відбувається шляхом кумулятивного голосування.

4. Розгляд звіту правління Товариства за 2020 рік та затвердження заходів та рішень за результатами його розгляду. Проект рішення: Затвердити звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік. Діяльність правління у 2020 році визнати задовільною.

5. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2020 рік та затвердження заходів та рішень за результатами його розгляду. Проект рішення: Затвердити звіт наглядової ради за 2020 рік. Діяльність наглядової ради у 2020 році визнати задовільною.

6. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії Товариства за 2020 рік та затвердження рішень за результатами його розгляду. Проект рішення: Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії за 2020 рік.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік. Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства.

8. Розподіл прибутку і збитків за підсумками діяльності Товариства у 2020 році. Проект рішення: Не здійснювати розподіл прибутку у зв’язку з його відсутністю за підсумками діяльності Товариства у 2020 році.

9. Припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Товариства. Проект рішення: Припинити повноваження голови та членів ревізійної комісії Товариства.

10. Обрання членів ревізійної комісії Товариства. (Кумулятивне голосування).

11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами ревізійної комісії Товариства. Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами ревізійної комісії Товариства. Встановити, що члени ревізійної комісії Товариства здійснюють свою діяльність на безоплатній основі. Уповноважити голову правління Товариства на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів.

12. Припинення повноважень голови правління Товариства. Проект рішення: Припинити повноваження голови правління Товариства.

13. Обрання голови правління Товариства (кумулятивне голосування).

14. Затвердження умов контракту, який укладається з головою правління Товариства. Проект рішення: Затвердити умови контракту, який укладається з головою правління Товариства. Уповноважити голову наглядової ради Товариства на підписання від імені Товариства контракту.

15. Затвердження значних правочинів. Проект рішення: Затвердити значні правочини, що вчинені Товариством протягом року.

16. Про попереднє схвалення значних правочинів. Проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів з купівлі-продажу, поставки рухомого або нерухомого майна, кредиту (займу), іпотеки, застави, страхування, оренди майна та лізингу, отримання банківської гарантії сукупною вартістю 200 000 000 (двісті мільйонів) гривень, які будуть вчинені Товариством протягом року з дати проведення цих Загальних зборів. Уповноважити голову правління Товариства на укладення (підписання) значних правочинів від імені Товариства. Установити, що значний правочин, сума якого перевищує 50 000 000 (п’ятдесят мільйонів гривень), а також правочини з купівлі-продажу, іпотеки, застави нерухомого майна, погоджуються з наглядовою радою Товариства.

Проекти рішень щодо кожного з питань включених до проекту порядку денного розміщені на веб-сайті Товариства за адресою: http://www.kpf-zorya.com.ua.

Ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, проводиться до дня скликання загальних зборів (до 30 березня 2021 року включно), у робочі дні, з 10-00 до 17-00, за місцезнаходженням Товариства: м. Київ, вул. Лугова, 1-а, корп. Е, каб. 218, відповідальна особа: голова правління Товариства Романюк Микола Васильович.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань.

Пропозиції щодо порядку денного загальних зборів вносяться за місцезнаходженням Товариства.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Для участі у загальних зборах акціонерів при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів – довіреність на право участі у зборах, оформлену згідно з чинним законодавством, та документ, що посвідчує особу.

Відповідно до до абз. 2 п. 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України» від 06.07.2012 року № 5178-VI у разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства.

Повідомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, а саме на 08.02.2021 року, загальна кількість акцій складає 48 195 штук простих акцій, з них кількість голосуючих акцій становить 44 698 штук.

Телефони для довідок (044) 206-65-04.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)*

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

30470

24531

Основні засоби (за залишковою вартістю)

9040

10250

Запаси

4245

4268

Сумарна дебіторська заборгованість

14222

7888

Гроші та їх еквіваленти

1537

1284

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

10201

10468

Власний капітал

10306

10573

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

12

12

Довгострокові зобов’язання і забезпечення

-

-

Поточні зобов’язання і забезпечення

20163

13956

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

-267

-3417

Середньорічна кількість акцій (шт.)

48195

48 195

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

-5.53999

- 70.89947

Наглядова рад

2021.pdf 
2021.pdf.zip
 

 
© 2005 ВАТ "Київська поліграфічна фабрика «Зоря». Developed by Deep Vision